โครงการ Workable "พิการแต่ทำงานได้" ฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35

บทกรวดน้ำ - แผ่อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล

กรวดน้ำย่อ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ
ผลบุญกุศลนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ฯ

คำแผ่เมตตา
(วัดพรหมคุณารามแผ่เมตตาเป็นประจำ)

อะหัง สุขิโต โหมินิททุกโข โหมิอะเวโร
โหมิอัพยาปัชโฌ โหมิสุขี อัตตานังปะริหะรามิ
.
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากการเบียดเบียนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปลอดภัยทุกเมื่อเถิด

สัพเพ สัตตาอเวรา โหนตุอัพยาปัชฌา
โหนตุอะนีฆา โหนตุสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์์เกิดแก่เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มี ความลำบากกายลำบากใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

สัพเพ สัตตาสัพพะทุกขา ปะมุญจันตุสัพเพ
สัตตาลัทธะสัมปัตติโตมา วิคัจฉันตุ

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอจงได้มีความพ้นทุกข์เถิดสัตว์ทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงอย่าไปปราศจาก สมบัติอันตนได้แล้วเถิด


สัพเพ สัตตาชะราธัมโมมหิชะรัง อะนะตีโต(หญิงว่า อะนะตีตา)
พะยาธิธัมโมมหิพะยาธิง อะนะตีโตมะระณะธัมโมมหิมะระณัง อะนะตีโต

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
เรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้น ความแก่ชราไปได้
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้


สัพเพ สัตตากัมมัสสะกากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมะพันธุ
กัมมะปฏิสะระณายัง กัมมัง กะริสสันติกัลยาณัง
วาปาปะกัง วาตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
มีกรรมเป็นของ ๆ ตัวมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยได้
ทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาทั้งหลายเหล่านั้น จักได้รับผลของกรรมนั้นแล

นำข้อมูลมาจาก http://www.watprom.iirt.net/

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen